گرونگانگیری گروهی از پناهجویان افغانستانی؛ قاچاقچیان انسان زیر چتر امنیتی سپاه پاسداران مشغول جنایت اند


ک.م.م.ک:
در هفتەی گذشتە منابع خبری از مفقود شدن شماری از پناهجویان افغانستانی گزارش دادند. در خبرها آمدە بود کە این پناهجویان در هنگام عبور از ایران بە سوی ترکیە در مناطق کوهستانی کوردستان مفقود شدەاند و خانوادەی این افراد با وجود پی‌گیری‌ها، از آن‌ها هیچ اطلاعی ندارند.

پس از این خبر بود کە تصاویری بهت آور از شکنجە شدن این پناهجویان در فضای مجازی پخش شد. در این ویدیوها شماری پناهجوی افغانستانی در حالی کە نیمە برهنە اند مورد آزار و اذیت و شکنجە قرار میگیرند. در یکی از ویدیوها کە تاریخ تصویربرداری آن مشخص نیست، قاچاقچی‌های انسان اقدام بە بریدن گوش یکی از پناهجویان میکند.
با پیگیری فعالان حقوق بشر کوردستانی در ایران و ترکیە، محل اختطاف این گروە از پناهجویان معلوم شد. منابع مستقل حقوق بشری اعلام کردند کە موفق شدەاند هویت اعضای این گروە تبهکار را هم شناسایی کنند.
در این اثنا تائید شد کە ویدیوهای مربوط بە این پناهجویان توسط خود قاچاقچیان و بە منظور اخاذی از خانوادەهای آنها تصویربرداری شدە است. این قاچاقچیان خود نیز اقدام بە ارسال این تصاویر بە خانوادەی پناهجویان کردەاند. آنها از خانوادەها میخواهند کە در ازای جان عزیزانشان مبالغی را بە آن‌ها پرداخت کنند.
با پیگیری منابع مستقل حقوق بشری نام و هویت قاچاقیان انسان آشکار شد. این گروە تبهکار در روستای بلجوک در منطقەی خوی استان اورمیە چند سال است بە قاچاق انسان در مرزها مشغول اند.
یکی از اهالی منطقە در گفتگو با جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تائید این حادثە گفت: ” شماری از افغانستانیانی کە میخواستند خود را بە ترکیە برسانند، در مناطق مرزی گرفتار این اشرار شدند. مطمئنم کە برای اخاذی از خانوادەی این افغانستانی‌ها فیلم‌ها را گرفتەاند و همەی اهالی میدانند کە آنها خون بهایی در حد دە دلار طلب کردەاند.”
در تصاویر منتشڕ شدە پناهجویان افغانستانی در محلی محبوس شدەاند. گوش یکی از این پناهجویان توسط تبهکاران بریدە میشود و بر روی سر و سینەی آن‌ها سنگ‌ گذاشتەاند.

این فرد آگاه کە بە شرط محفوظ ماندن هویتش حاضر بە گفتگو با جمعیت حقوق بشر کوردستان شدە است، تاکید کرد: ” طی چند سال اخیر شماری از افرادی کە با سپاه پاسداران همکاری علنی دارند در مناطق مرزی مشغول قاچاق انسان اند. آنها با ژاندارمری ترکیە هم مراودە دارند و سرکردە‌های این گروە دو عضو خانوادەی تیموری‌ بە نام‌های شالو و پژمان اند.”
این خانوادە سابقەی طولانی در همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ایران دارند و در ارسال اطلاعات از تحرک نیروی احزاب کوردستانی اپوزسیون رژیم ایران هم بە این نهادها هم فعال اند.
این منبع خبری همچنین افزود:” مردم این خانوادە را می‌شناسند، آنها زندگی تجملی دارند و در دو طرف مرز روابط قوی با سپاه پاسداران و ژاندارمری ترکیە دارند.
تا لحظەی آمادە کردن این خبر پناهجویان گروگان گرفتە شدە در دست این قاچاقچیان انسان گرفتارند و خانوادەی آن‌ها همچنان در پی خبر گرفتن از سلامتی عزیزانشان هستند.
در حالی کە گرونگانگیری و رفتار شنیع این گروە تبهکار وابستە بە نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سکوت خبری و در بی اطلاعی جامعەی مدنی کوردستان صورت گرفتە، اطلاع رسانی در مورد این حادثە وظیفەای نهادها و تشکل‌های مدافع حقوق بشر است، با جدیت پیگیر سرنوشت این پناهجویان باشند.
پ.ح