سناریوی حکومت ایران برای۴ فعال سیاسی کورد، پروژه‌ای شکست خورده و تکراریست

در پیوند با بازداشت و بی اطلاعی از چهار فعال سیاسی و از اعضای حزب کومله که توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بازداشت شده اند، جمعی از سازمان های حقوق بشری بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار مشخص شدن محل نگهداری آنها شدند. این سازمان های حقوق بشری با اشاره به پرونده سازی های حکومت ایران برای فعالان سیاسی ملت‌های تحت استعمار کورد، بلوچ، عرب و غیره خواستار مداخله سازمان‌های جهانی حقوق بشری برای نجات جان این زندانیان سیاسی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان متن بیانیه را عینا منتشر می نماید:

همانگونە کە مطلع هستید، در تاریخ ٢٣ جولای ٢٠٢٢، خبر بازداشت تیمی از اعضای «کومەلە» با نامهای «محمد فرامرزی، محسن مظلوم، پژمان فاتحی و وفا آذربار» طی اطلاعیەای از سوی حزب کومەلە کوردستان ایران منتشر شد.
متعاقبا رسانە های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با استناد به گزارش «وزارت اطلات ایران» در این رابطه، خبر بازداشت تیمی از اعضای «کومەلە» را منتشر کردند.
آنچه از قبل مشهود بود، رسانه‌های دولتی ایران به منظور تشویش اذهان عمومی، بازداشت این فعالان سیاسی را عملیات خرابکارانە و تروریستی نامیده و ھمزمان احزاب کوردستانی را بە همکاری با اسرائیل جهت عملیات تروریستی متهم کردەاند. رسانه های دولتی ایران جهت تکمیل سناریوی آماده شده وزارت اطلاعات اعلام کردند کە وسایل مورد نیاز این تیم از طریق کولبران وارد ایران شدە است.
از آنجا کە هم اکنون پس از نزدیک بە چندین روز از بازداشت این چهار فعال سیاسی عضو حزب کومله میگذرد، ضمن پیگیری مکرر خانوادە های بازداشت شدەگان، هیچگونە اطلاعی از وضعیت این فعالین سیاسی در دسترس نیست.
این چهار فعال سیاسی از تمامی حقوق طبیعی و انسانی خود محروم شده‌اند، لذا با توجە بە اطلاعیە های پیشین وزارت اطلاعات و اظهارات اخیر وزیر اطلاعات در مجلس و در سفر اخیر خود بە کوردستان، احتمال اعتراف گیری اجباری و سناریوسازی نهاد های امنیتی علیە این فعالین سیاسی وجود دارد.
از آنجا کە حكومت ایران احزاب کوردستانی را بە “اقدامات تروریستی” متهم و در بخشی از اطلاعیە “وزارت اطلاعات” در اینبارە آمدە است کە: “وسایل مورد نیاز این تیم از طریق کولبران وارد خاک ایران شدە است.” معتقد هستیم سناریوسازی های اخیر جمهوری اسلامی ایران در راستای مشروعیت دادن بە حملات احتمالی بە پایگاه احزاب کوردستانی و سرکوب فعالین سیاسی و مدنی کوردستان، کشتار کولبران و تداوم قتل و کشتار در کوردستان و دیگر ملل تحت ستم است.
ما جمعی از سازمان های حقوق بشری با توجە بە سابقە جمهوری اسلامی ایران در جهت اعتراف گیری های اجباری و سناریو سازی های پیشین زیر انواع شکنجەھا و شھادت دادن اجباری افراد دربند علیە خودشان، عمیقا نگرانی خود را در رابطە با پروندە این چهار فعال سیاسی ابراز داشته و معتقدیم باید مراحل دادرسی این چهار فعال سیاسی طبق اعلامیە جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با نظارت دقیق مجامع بین المللی و نهاد های حقوق بشری انجام گیرد، در غیر این صورت هرگونە اتهام و اعترافی را غیر قانونی و مردود میدانیم.

۱: جمعیت حقوق بشر کوردستان
٢: مرکز حقوق بشر کوردستان ایران “چاونیوز”
٣: سازمان حقوق بشری هانا
٤: کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و نە بە اعدام
٥: مرکز حقوق بشر احواز
٦: کمپین فعالین بلوچ
۷: کانون همبستگی ایرانیان
۸: کانون مدافعان حقوق بشر کوردستان
۹: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

٤ آگوست ٢٠٢٢ میلادی

دیدگاهتان را بنویسید