اعدام یک زندانی زن در اورمیە

ک.م.م.ک:
چهارشنبە ٥ مرداد ماە ١٤٠١ خورشیدی یک شهروند زندانی با هویت فرانک بهشتی اهل روستای شریف آباد از توابع شهر تکاب، در زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیە توسط مامورین اجرای احکام زندان اعدام شد.
بر اساس گزارش، فرانک بهشتی بە جرم قتل عمد بە قصاص محکوم و حکم اعدام وی بامداد روز چهارشنبە اجرا شد.
لازم بە ذکر است کە، این زن زندانی ٥ سال پیش بە اتهام قتل عمد همسرش از سوی دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم شد.
نامبردە روز سە شنبە ٤ مرداد جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی زندان ایران در اورمیە منتقل شدە بود.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید