قتل یک شهروند با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در ایلام

ک.م.م.ک:
پنج شنبە ۹ تیرماە سال ۱۴۰۱ در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بلوار موسوم امام در بە یک اتومبیل بە ضن داشتن بار مواد مخدر موجب کشتە شدن یک شهروند بە اسم حبیب آژ و زخمی شدن دیگر سرنشین اتومبیل شدند.


بر اساس گزارش، پنج شنبە شب نیروهای انتظامی ایران بە گمان اینکە اتومبیلی کە در بلوار امام ایلام در حال عبور است بە سوی وی آتش گشود کە در پی آن حبیب آژ در دم جان باختە و دیگر سرنشین اتومبیل کە هویت وی هنوز نامعلوم است زخمی شد.


لازم بە ذکر است کە، ماموری کە موجب قتل و زخمی شدن دو سرنشین اتومبیل شد با هویت اکبری بودە کە پس از اطمینان از اینکە اتومبیل شهروندان فاقد هرگونە باری است از صحنە متواری شدەاند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید