تخفیف حکم زندان یک شهروند در دیوان عالی کشور

ک.م.م.ک:

براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، حکم یک شهروند زندانی محکوم به‌حبس بنام قانع خاطری، مؤسس کمپین احیای کوردستان، در دیوان عالی کشور بعد از بررسی مجدد(تسلیم به‌ رأی)تخفیف خورد و حکم قابل اجرا برای وی ۱۸ ماه شد.

طبق گزارش رسیده آخرین تغییر و تحول اتهامات در پرونده قانع خاطری عضو کمپین احیای کوردستان روز ۲۳اسفندماه ۱۴۰۰خورشیدی در شعبه یک دادگاه انقلاب ایران در سنندج(سنه) بررسی شده بود.

لازم بە یادآوری است که قانع خاطری روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰خورشیدی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و همچنین روز پنجشنبه ۶ خرداد ماه همان سال این فعال مدنی اهل سنندج با قرار کفالت از یک زندان امنیتی حکومت ایران در سنندج به‌ صورت موقت آزاد شده بود. نامبردە در زمان بازداشتش از دسترسی به‌ وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوە است.

لازم به ذكر است که این شهروند باید در روزهای آینده برای اجرای حکمش خود را به زندان ایران در سنندج معرفی کند.

گفتنی است که واژه‌ی(تسلیم به‌ رأی)در احکام جزائی اسلامی جمهوری اسلامی به‌ این‌ معناست که اگرمتهم اتهام ویاجرمش را بپذیرد،وتسلیم قرار دادگاه شود؛دیوان عالی کشور اختیار آن را دارد که‌ یک چهارم حکم قضایی متهم را کسر ومورد بخشش قرار دهد. ولی دادگاه تجدیدنظر استان این اختیار را ندارد و اختیار این نوع بخشش مخصوص دیوان عالی کشور است.

لذا به‌ همین خاطر ۶ ماه از۲۴ ماه حکم نامبرده کسر و به ۱۸ ماه زندان تقلیل یافتە است.

ع.ر

دیدگاهتان را بنویسید