شرایط نامساعد سلامتی اکو الله مرادی در پی تداوم اعتصاب غذا


ک.م.م.ک:

بنابر گزارشات منتشر شده، مبنی بر اعتصاب غذا و دوختن لبها از سوی یک فعال سیاسی اهل شهر سنندج (سنه), و ساکن شهر هولیر در اقلیم کوردستان شرایط جسمانی و سلامت وی رو به وخامت است در حالی که هنوز سازمان UN درخصوص خواستەهای این فعال سیاسی قدم مثبتی برنداشتە است.

بر اساس اظهارات آکو اللە مرادی به جمعیت حقوق بشر کوردستان،
سازمان UN در صورت شکستن اعتصاب این فعال سیاسی قول ارائە کمک مالی بە وی دادە اند، نامبرده نیز در پاسخ اعلام داشته وی به درمان پزشکی تخصصی در خارج از کشور جهت بهبود سلامت خودنیازمند است و نه کمک مالی در پاسخ نیز به وی اعلام شده در خواست شما بررسی خواهدشد.

باید خاطرنشان کرد آکو اللەمرادی در روز چهارم اعتصاب غذای خود است و این امر باعث بروز مشکلات کلیوی و نیز عفونت و التهاب در محل دوخته شده لبهایش شده است،که به موجب آن سلامت جسمانی وی در خطر است.

باید اشاره کرد این فعال سیاسی از تمامی سازمانها وکانالهاو همچنین رسانەها و فعالین حقوق بشری در خواست کرده جهت کمک به وضعیت وی اقدام نموده تا وی بتواند سلامتی خود را به دست آورد.
ا.ح