تعداد بازداشتی های اشنویه به ۵ تن رسید


ک.م.م.ک:
دوشنبه۶ تیر سال۱۴۰۱ شمسی، یک شهروند با هویت “سامان احمدی اهل” روستای «سینگان» از توابع اشنویه «شنو»، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت وبه مکان نامعلومی انتقال داده شد.

بنابر گزارشات رسیده، نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارایه حکم قضایی، وی را بازداشت و منزل نامبرده را نیز تفتیش کرده اند.
لازم به ذکر است که دو شهرونده دیگر با نام های “محسن عزیزی” و “ابراهیم عزیزی” نیز از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.
پیش از این نیز دو شهروند دیگر با هویت یعقوب محمودی آذر و بهمن محمودی آذر از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده بودند.
تا لحظه نگارش این خبر از محل نگهداری و اتهامات وارده به این شهروندان بازداشتی هیچ گزارشی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید