آتش سوزی یک انبار در پاوە کشتە و زخمی شدن سە نفر را بەدنبال داشت


ک.م.م.ک:
چهارشنبە ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۱ خورشیدی، بر اثر آتش سوزی در یک انبار سوخت در روستای هانی گرملە از توابع نوسود پاوە دو جوان بە نامهای میلاد کریمی ۱٨ سالە فرزند عثمان و پویا محمد عزیزیان ۱۶ سالە فرزند موسی جان خود را از دست دادە و یک نوجوان بە نام سوران علیمرادی ۱۶ سالە دچار سوختگی شد.
بر اساس گزارش، پس از آش سوزی در انبار سوخت، یک ماشین نیز آتش گرفت کە بر اثر آن میلاد کریمی در دم جان باخت و پویا محمد عزیزیان پس از انتقال بە بیمارستان پاوە جان خود را از دست داد.
لازم بە ذکر است کە، در این حادثە سوران علیمرادی نیز بە شدت دچار سوختگی شدە و در بیمارستان پاوە تحت نظر پزشک می باشد
شایان ذکر است کە، افراد متوفی مذکور و نوجوان مصدوم در حاثە همگی بە شغل سوختبری مشغول بودند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید