اعدام یک زندانی در زندان دیزل آباد کرماشان

ک .م.م.ک:
جمعە ۲۰ خرداد ماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، طی موج جدید اعدام ها در کوردستان، مسئولین اجرای احکام جمهوری اسلامی ایران در زندان موسوم بە دیزل آباد در کرماشان یک زندانی با هویت ایوب لطفی را اعدام کردند.


بر اساس گزارش، ایوب لطفی بە اتهام قتل عمد از سوی سیستم قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بود.


لازم بە ذکر است کە، روز قبل جمعیت حقوق بشر کوردستان اخباری مربوط بە انقال سە زندانی مرتبط بەمواد مخدر در زندان ایران واقع در اورمیە بە تک سلولی را منتشر کردە بود کە در روز جمعە حکم اعدام دونفر از آنان بە نامهای قلیچ شکووهی و وحید بهمرام بە اجرا درآمد اما از سرنوشت نفر سوم بە نام محمد رضا قربانی خبری در دست نیست.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید