اعدام چهار زندانی دریک روز در کوردستان

ک.م.م.ک:
بر اساس راپورت گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان، چهارشنبە ۱٨ خردادماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، در زندان جمهوری اسلامی ایران در ایلام دو زندانی با مشخصات خسرو تارک و کمال بیانی راد سحرگاە توسط نیروهای اجرای حکم قوە قضائیە حکومت ایرن اعدام شدند.


لازم بە ذکر است کە، جمعیت حقوق بشر کوردستان پیشر خبر اعدام ستار ارغندە اهل شهرستان ملکشاهی را در همان زندان و در همان تاریخ منتشر کردە بود.


شایان ذکر است کە، ستار ارغندە از دو سال پیش، خسرو تارک هفت سال پیش و کمال بیانی راد از پنج سال پیش هرسە بە اتهام قتل عمد از سوی دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند.


در همین رابطە و در روز چهرشبە تاریخ ۱٨ خرداد در زندان جمهوری اسلامی ایران در کرماشان یک زندانی بە نام درود یوسف بیگی ۳۳سالە کە از چهار سال پیش بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، اعدام شد.


باید یادآور شد کە، اسامی و اخبار مربوط بە اعدام هیچ کدام از زندانیان اعدام شدە مذکور توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران و رسانەهای داخلی ایران اعلام نشدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید