بازداشت یک شه‍روند بوکانی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:
سه شنبه ۱۷خرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، واحد حمزه شهروند ساکن روستای (ساروقامیش) ازتوابع شه‍رستان بوکان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

شایان ذکر است، نامبردە بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلومی ،انتقال داده شده است.

همچنین علی الرغم تلاشه‍ای فراوان خانواده این شهروند بازداشەی، جهت اطلاع از سرنوشت نامبرده ه‍یچ نتیجه ای دربر نداشته است.

لازم بە ذکر است کە، نامبرده متأهل بوده و داری دو فرزند نیز می باشد.

لازم بە یادآوری است کە، واحد حمزە چندی پیش در به‍من ماه سال ۱۴۰۰ نیز به مدت دوه‍فته بازداشت شدە بود.

تا زمان نگارش این خبر از اتهامات وارده و سرنوشت وی هیچ خبری در دست نیست.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید