زخمی شدن یک کولبر و کاسبکاری در نواحی مرز بانە و بازرگان

ک.م.م.ک:
دوشنبە ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، در ارتفاعات مرزی “هنگەژال” بانە یک کولبر باهویت سمکو خضرنژاد ۳۶ سالە و اهل مهاباد با شلیک مستقیم اسلحە ساچمەای نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران از ناحیە صورت زخمی شد.
در همین رابطە در تاریخ مذکور، در گمرک بین المللی بازرگان در استان ایلام، یک کاسبکار با هویت یعقوب کنعانی در حین ترخیص بار، بایکی از کارمندان گمرک دچار تنش شدە و از سوی کارمند رسمی گمرک ایران و از فاصلە نزدیک مورد اصابت گلولە شلیک شدە از اسلحە وی قرار میگیرد.
لازم بە ذکر است کە، کارمندان حکومتی و نیروهای مسلح حکومت ایران در نوای مرزی و پایانەهای گمرکی در کوردستان بدون هیچ دلیل قابل اثباتی قادرند بە سوی کولبران و کاسبکاران کورد شلیک کردە، آنان را بە قتل برسانند یا آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهد و بە هیچ وجە مورد مواخذە قرار نگیرند و اگر در مواردی، فرد مضروب یا خانوادە مقتول قصد پیگیری یا شکایتی در این خصوص داشتە باشند، با پروندە سازیهای امنیتی و تهدید از سوی نهاد های حکومتی مواجە خواهد شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید