سیاوش حیاتی چند ساعتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت


ک.م.م.ک:
یکشنبە ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی جامعە یارسان توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهر صحنە کرماشان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سیاوش حیاتی از فعالین مدنی یارسان کە در تاریخ مذکور بە عنوان سخنران در مراسم یاد بود نهمین سالگرد خودسوزی سە تن از فعالین یارسان در شهر صحنە شرکت داشت، توسط نیروهای ایران بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.
لازم بە ذکر است کە، در خرداد ماە سال ۱۳۹۲ سە تن از فعالین آئین یارسان با نامهای، حسن رضوی، نیمکرد طاهری و محمد قنبری بە نشانە اعتراض بە تبعیض و رفتار توهین آمیز حکومت جمهوری اسلامی ایران بە پیروان این آئین اقدام بە خود سوزی کردند.
شایان ذکر است کە، خودسوزی فعالین مذکور پس از آن انجام گرفت کە سبیل یک زندانی پیرو آئین یارسان بە نام کیومرث در زندان همدان توسط کادر زندان مذکور باتوسل بە زور تراشیدە شد کە این عمل در آئین یارسان توهین بە آداب و رسوم پیروان آئین مذکور محسوب می شود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید