جنگل‌های هیروی از توابع پاوه در آتش می‌سوزد

طبق گزارشی که به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است: شامگاه شنبه ٢٦ تیرماه مزارع و جنگل‌های هیروی از توابع شهرستان پاوه در شرق کوردستان دچار طعمە حریق شده است کە تا انتشار این خبر هیچ ارگان حکومتی و دولتی اقدامی برای خاموش کردن آتش ننمودە است.

این در حالی است کە مردم و انجمن‌های محیط‌زیست برای خاموش کردن آتش اقدامی نکرده‌اند؛ اما بە علت شعله‌های فراوان آتش و همچنین نبود لوازم ایمنی قادر بە خاموش کردن آتش نیستند.

در گزارش آماده است کە فعالین محیط زیستی حاضر در منطقە از مردم و فعالین محیط زیستی درخواست کمک نموده‌اند.

لازم بە ذکر است کە بسیاری از فعالان محیط زیستی و مردم منطقە بر این باورند کە نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی خود بانیان اصلی آتش زدن جنگلها و مراتع در شرق کوردستان میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان