ادامە روند زخمی شدن کولبران در نوارمرزی نوسود


ک.م.م.ک:
شنبە ۷ خرداد ماە سال ۱۴۰۱خورشید؛ کولبری باهویت، جواد باباخانی,۳۰ سالە و ساکن روستای «قوری قلعە» از توابع شهرستان روانسر، در پی تعقیب و گریز از جانب نیروهای مرزبانی حکومت جمهوری اسلامی ایران، دچار سانحە سقوط از ارتفاعات شد.

باید خاطر نشان کرد کە وی در ارتفاعات نوارمرزی نوسود دچار سانحە شدە و جهت مداوا بە یکی از مراکز درمانی شهر «پاوە» اعزام گریدە است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید