انتقال یک شهروند بە زندان

ک.م.م.ک:
سە شنبە ۳ خردادماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل روستای گرگاوی از توابع اشنویە(شنو) با هویت یوسف امینی و ۵۲ سالە جهت اجری حکم حبس بە زندان جمهوری اسلامی ایران در این شهر منتقل شد.
بر اساس گزارش، یوسف امینی در تاریخ ۷ اسفند سال ۱۴۰۰ از سوی شعبە یک دادگاە انقلاب اسلامی ایران در اشنویە بە ریاست قاضی رضایی بە اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف جمهوری اسلامی ایران” بە ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
لازم بە ذکر است کە، حکم مذکور یک ماە بعد و در روز هفتم فروردین ۱۴۰۱ رسما بە نامبردە ابلاغ و با تسلیم بە رای از سوی این شهروند میزان حکم بە ۱٨ ماە زندان کاهش یافت.
باید یادآور شد کە، یوسف امینی در تاریخ چهارم بهمن ماە ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون حکم قضایی بازداشت و پس از سپری کردن دوران بازجویی با قید وثیقە ۱۵۰ میلیون تومانی تا تاریخ دادرسی آزاد شدە بود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید