مریوان; خودكشی كودكی ١٢ سالە

ك.م.م.ك:
یكشنبە ١ خرداد ماە سال ١٤٠١ خورشیدی، كودكی با هویت،(محمد بادرە ١٢ سالە ) فرزند عبداللە و ساكن شهر مریوان با اقدام بە خودكشی بە زندگی خود پایان داد.

شایان ذكر است کە، اقدام بە خودكشی كودك نام بردە بە وسلیە حلق آویز كردن خود بودە است.

باید خاطر نشان كرد كە، در ماە گذشتە نیز ،روز دوشنبە ١٩ اردیبهشت ماە ،كودكی دیگر با هویت (پوریان عادل ١٦ سالە ) فرزند رضوان اهل روستای داریان از توابع پاوە با اقدام بە خودكشی بە زندگی خود پایان داد.

لازم بەذكر است کە، اقدام بە خودكشی پوریان عادل كودك ١٦ سالە با اسلحە بودە وهمچنین، تا این لحظە از انگیزە و دلیل خودكشی هیچ یك خبری در دست نیست.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید