تداوم زخمی شدن كولبران در نوسود

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ شمسی، یك كولبر بە نام ،آرش علی اولاد ساكن «نیمە كار» میرآباد دچار جراعت شدید از ناحیە پا شد.
شایان ذكر است كە وی در نوار مرزی نوسود مورد ضرب شتم شدید نیروی مرزی حكومت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتە كە منجر بە جراحت شدید و اعزام وی بە مركز درمانی شده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید