بازداشت یک شهروند در مهاباد

ک.م.م.ک:
در طی چند روز گذشته، یک شهروند با هویت یوسف سکری ساکن (جلدیان) از توابع شهر پیرانشهر (پیرانشار)، از سوی نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

شایان ذكر است، نامبردە بدون ارائە هیچ گونە حكم قضایی، از سوی نیروهای حكومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت، و بە مكان نامعلولی انتقال دادە شدە است.

بایدخاطر نشان كرد كە، نامبردە در شهر مهاباد بازداشت شدە و علی رغم تلاشهای فراوان خانوادە برای اطلاع از سرنوشت وی هیچ نتیجە ای بە دنبال نداشتە است.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید