یک نوجوان 17سالە جوانرودی خودکشی کرد

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱شمسی، یک نوجوانی ۱۷ سالە بە نام (آراس ولیان زادە )، فرزند حبیب، شهر جوانرود از توابع كرماشان با اقدام بە خودكشی كردە بە زندگی خودپایان داد.
قابل ذکر است که این نوجوان با حلق آویز کردن
خود، اقدام به خودکشی کرده است.
تا لحظه تنظیم این خبر از علت خودکشی نامبرده اطلاعی کسب نشده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید