تعیین جلسە دادگاە ۱۲ نفر از شهروندان بازداشتی

ک.م.م.ک:
براساس اظهارات یک منبع موثق برای جمعیت حقوق بشر کوردستان، جلسە دادگاە رسیدگی بە پروندە ۱۲ نفر از شهروندان بازداشت شدە اتهامات امنیتی، ظرف دە روز آیندە برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش، مشخصات شهروندان بازداشتی بدین شرح می باشد:
: ربط: فرهاد موسی‌پور، بهمن یوسف‌زاده و فریدون موسی‌پور

بوکان : عظیمه ناصری، حسین گردشی و امیر عبداللهی

مهاباد: سوران حسین‌زاده، ایمان عبدی، سیروان نوری، افشین مام‌احمدی، سیاوش عینی و کیوان اندر


لازم بە ذکر است کە، بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، جلسە دادگاە رسیدگی بە پروندە شهروندان مذکور بە صورت دستە جمعی و در یک دادگات برگزار خواهد شد البتە باید اشارە کرد کە پیشتر یک جلسە از دادگاهی رسیدگی بە پروندە این شهروندان در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ برگزار شد.


باید یادآور شد کە، شهروندان مذکور در موج بازداشت های دیماە ۱۳۹۹ توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مهاباد، بوکان ربط و تهران باتوسل بە خشونت و توهین همچنین ضبط وسائل شخصی آنان صورت گرفتە است.


لازم بە ذکر است کە، بیشتر شهروندان بازداشتی با اتهامات امنیتی مبنی بر همکاری و تبلیغ بە نفع احزاب کوردی اپوزیسیون ایران روبەرو شدەاند.


م.ە

دیدگاهتان را بنویسید