گزارش ماهانه نقص حقوق بشر کوردستان ماه آپریل ۲۰۲۲

گزارش نقص حقوق بشر در ماه آپریل ۲۰۲۲ تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع کرده است، جمع بندی شده است.

این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است.

نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شود.

اعدام
حکم اعدام یک شهروند صادر شدە است، ولی از اعدامیهای این ماه گزارشی دریافت نگردیدە است.

ترور و ناپدیدشدگان قهری

ترور و قتل و شلیک مستقیم به شهروندان توسط حکومت ایران ادامه داشته است. که در همین چهارچوب ۲ شهروند به شیوه ای مشکوکی در زندان و بازداشتگاه‌های امنیتی ایران به قتل رسیدە و ‌همچنین توسط نیروهای نظامی ایران تعدادی از شهروندان هدف شلیک مستقیم قرار گرفته و در نتیجه آن ۱ تن کشته و ۳ تن زخمی هم زخمی شده‌اند.

دستگیری و زندان

در این ماه شاهد دستگیری و زندانی کردن ادامه دار شهروندان در کوردستان . طبق آمار جمع بندی شده در این ماه ۹۵ تن از هموطنان، فعالان مدنی و سیاسی دستگیر و زندانی شده‌اند، لازم به ذکر است که ۹ تن از این تعداد زن هستند.
لازم بە ذکر است کە ۱۵ شهروند به ۱۸ سال و ۸ روز حبس محکوم شده‌اند.

کولبران و کاسبکاران

نیروهای نظامی ایران در این ماه نیز کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار دادە و تعدادی کولبر کشتە شدە و تعدادی نیز زخمی شدەاند،
طبق اطلاعات دریافتی ۴ کولبر کشته و ۴۶ کولبر هم زخمی شده‌اند.

خودکشی و قتل

در این ماه ۸ شهروند به قتل رسیدەاند. همچنین ۱۱ شهروند در نتیجە اقدام بە خودکشی، جان خود را از دست دادە و و ۳ تن دیگر هم دست به خودکشی زده اند.

مین

بر اثر مین های کاشته شده توسط حکومت ایران یک شهروند کشته و یک تن دیگر هم زخمی شده است.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید