حمله نیروهای امنیتی در مریوان به معلمین و بازداشت چند تن از آنها

ک.م.م.ک:
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی٫ در تجمع معلمین شهر مریوان در جلوی ادارە آموزش و پروش بە مناسبت روز ۱۱ اردیبهشت، نیروهای امنیتی حکومت ایران به معلمین حمله کردە و چندین تن از معلمین را کتک زده و بازداشت کردند.

شایان ذکر است که، نیروهای لباس شخصی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران چندین تن از فرهنگیان حاضر در این تمجع را با استفادە از باتوم و شوک الکتریکی مجروج ساختە کە از میان آنان میتوان به آرام قادری ، ارکان ضائب ،خانم سعدی،امید رشیدی، آقای مبارکشاهی، تحسین مصطفی، صالح حبیبی ، شعبان محمدی، جبار دوستی، مهدی تفصیری و… چندی دیگر از معلمان اشاره کرد که مورد حمله نیروهای امنیتی حکومت ایران قرار گرفته اند.


شایان ذکر است که، بعد از اتمام تجمع معلمین نیروهای امنیتی چندی تن از معلمان از جمله شعبان محمدی، اسکندر مرادی و مسعود نیکخواە را بازداشت کرده اند.


لازم بە ذکر است کە، شعبان محمدی بعدازظهر همان روز پس از چند ساعت بازداشت در ادارە اطلاعات حکومت ایران در مریوان آزاد شد اما از سرنوشت سایر بازداشت شدگان هنوز اطلاعی در دست نمی باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید