میزان محکومیت دوتن از بازداشتیان اورمیە با تسلیم بە رٲی کاهش یافت

ک.م.م.ک:
میزان محکومیت امین ایرانزادە فرزند ناصر اهل روستای قاسملو و شیرزاد شوقی قاسملو فرزند خالد اهل روستای مام ابراهیم از توابع اورمیە باتسلیم بە رٲی شکستە شد.


بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان بە نقل از کوردپا، روز ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ خورشیدی، دادگاەانقلاب ایران در اورمیە بەاتهام اقدام علیە امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کوردی مخالف حکومت ایران، امین ایران زادە را بە دوسال و شش ماە زندان و شیرزاد شوقی قاسملو را بە سە سال زندان تعزیری محکوم کرد.


بر اساس همین گزارش، پس از تسلیم بە رٲی این شهروندان بازداشتی، میزان محکومیت امین ایران زادە بە دوسال و سە ماە و شیرزاد شوقی قاسملو بە ۲۳ ماە زندان کاهش یافت.


شایان ذکر است کە، امین ایران زادە در روز چهاردهم تیرماە و شیرزاد شوقی قاسملو در یکشنبە بیستم تیرماە از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و بە یکی از بازداشتگاەهای حکومت ایران در اورمیە منتقل شدند.


نامبردکان پس از اتمام مراحل بازجویی بە زندان حکومت ایران در اشنویە(شنو) منتقل شدند.

لازم بە ذکر است کە، این شهروندان بازداشتی در مدت زمان بازداشت از حق داشتن وکیل و تماس با خانوادە محروم بودند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید