شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران یک شهروند را بە شدت زخمی کرد

یک شهروند در منطقە ترگری از توابع ارومیە با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مستقر در نوار مرزی بشدت زخمی شد.

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز ٢٣ مرداد ماە شهروند کورد از اهالی روستای چریک‌آباد در بخش سیلاوانە از توابع ارومیە بە نام رضا آیینی در منطقە ترگری ارومیە با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مستقر در نوار مرزی بشدت زخمی شد.

لازم بە ذکر است کە رضا آیینی در بیمارستان خمینی در ارومیە بستری شدە و تا هنگام نشر این خبر در کما بسر می‌برد و وضعیت جسمی وی خطرناک وصف شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان