تروسکە ویسی توسط ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفت

ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بانە یک شهروند زن را احضار و او را مورد تهدید و بازجویی قرارداد.

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، تروسکە ویسی ٢٧ سالە فرزند احمد در روز ٨ مرداد ماە بە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر بانە احضار و بە مدت ٢٥ ساعت متداوم مورد بازجویی قرار گرفت.

در گزارش آمدە است کە علت احضار و بازجویی وی تماس تلفنی وی با یکی از احزاب کوردستانی از طرف بازجویان این ادارە اطلاعات اعلام شدە است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تروسکە ویسی را با تضمین رسمی و مشروط بە اینکە وی در آیندە با احزاب سیاسی کوردستانی تماس برقرار ننماید و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شرکت نکند در روز یکشنبە ٢٤ مرداد ماە آزاد کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان