خودکشی یک شهروند در سلماس

ک.م.م.ک:
یکشنبە ۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل روستای کاپیک سلماس باهویت مهتاب ایوری فرزند هارون اقدام بە خودکش کردە و بە زندگی خود پایان داد.


بر اساس گزارش، مهتاب ایوری با حلق آویز کردن جان خود را از دست دادە است.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر، از دلائل خودکشی این زن جوان اطلاعی در دست نمی باشد.


باید اشارە کرد کە، در سال جاری میزان خودکشی شهروندان در کوردستان کە بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهند افزایش یافتە، علت بیشتر خودکشی ها مشکلات خانوادگی ذکر شدەاست کە منشا این موضوع بە فڤر، بیکاری و سیستم مرد سالاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر میگردد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید