خودکشی یکی از اساتید دانشگاە علوم پزشکی کرماشان

ک.م.م.ک:
سەشنبە ۳۰ فروردین سال ۱۴۰۱ خورشیدی، محمد مهربانی استاد دانشگاە علوم پزشکی کرماشان با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان داد.
بر اساس گزارش، این استاد دانشگاە با خوردن قرص برنج خودکشی کردەاست.
شایان ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر دلیل خودکشی نامبردەمشخص نشدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید