پیرانشهر؛ سعدی محمودی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد

ک.م.م.ک:
پنج‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ خورشیدی، “سعدی محمودی فرزند عمر و شهروند اهل پیرانشهر(پیرانشار)، بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

شایان ذکر است کە، نامبرده به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران متهم شده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از سرنوشت و محل نگهداری نامبرده هیچ اطلاعی در دست نیست.
گ.ب