بازداشت یک شهروند و بی خبری از سرنوشت یک شهروند بازداشتی

ک.م.م.ک:

چهارشبە ۲۴ فروردین سال ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران یک شهروند اهل بوکان با نام محمد فتح اللهی فرزند بایزید را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی حکومن جمهوری اسلامی ایران ساعت ۳ بامداد چهارشنبە بدون ارائە حکم قضایی بە منزل محل سکونت این شهروند یورش بردە و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

لازم بە ذکر است کە، از سرنوشت، اتهامات واردە و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

در دیگر سو و روز سە شنبە نهم فروردین ماە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سردشت با یورش بە منزل شخصی حامد عثمانی شهروند اهل روستای یاسین آباد سردشت، حین تفتیش منزل بە اعضای خانوادە وی توهین کردە و نامبردە را بدون ارائە حکم قضایی بازداشت کردەاند.

لازم بە ذکر است کە، از زمان بازداشت شهروند مذکور تاکنون، پیگیری های خانوادە وی بی نتیجە بودە و از سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است کە، در طول مدت بازداشت این شهروند از دسترسی بە وکلیل وحق ملاقات با خانوادە محروم بودە است.

همچنین باید اضافە کرد کە، از اتهامات احتمالی مطروحە علیە حامد عثمانی اطلاعی در دست نیست.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید