یک شهروند در اشنویە بە سی ماە زندان تعزیری محکوم شد

ک.م.م.ک:
یک شهروند با هویت “هاشم خوران” فرزند عثمان و اهل روستای “آلیان” منطقە دشت بیل از توابع اشنویە(شنو) از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اشنویە(شنو) بە ریاست قاضی رضایی، بە ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش، نشست جلسە دادگاە این شهروند در روز یکشنبە ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی در شعبە اول دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اشنویە(شنو) برگزار شد و نامبردە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی محالف حکومت ایران بە ۳۰ ماە حبس تعزیری محکوم شد.

شایان ذکر است کە، این شهروند در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ با قید وثیقە ۵۰۰ میلیون تومانی بە شیوە موقت تا پایان دادرسی از زندان ایران در اشنویه(شنو) آزاد شدە بود.

لازم بە ذکر است کە، نامبردە در طول مدت بازداشت از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانوادە محروم بودە است.


باید یادآور شد کە، در تاریخ سوم تیرماە ۱۴۰۰ نیروهای امنیتی سپاە پاسداران ایران با یورش بە روستای آلیان هاشم خوران و یک شهروند دیگر با هویت مهران سیلمانپور را بازداشت و بە بازداشتگاە این سازمان در اورمیە منتقل کرده بودند.


همچنین نیروهای مذکور ضمن بازداشت این شهروندان بە تفتیش منزل هاشم خوران اقدام کردە و برخی از وسایل شصی نامبردە را ضبط و با خود بردە بودند.
ا.ا