یک شهروند در اشنویە بە ١٨ ماە زندان تعزیری محکوم شد

ک.م.م.ک:
یک شهروند با هویت مهران سلیمانپور اهل روستای آلیان منطقە دشت بیل از توابع اشنویە(شنو) از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اشنویە بە ریاست قاضی رضایی، بە ۱٨ ما حبس تعزیری محکوم شد.


بر اساس گزارش، نشست جلسە دادگاە مهران سلیمانپور در روز یکشنبە ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی در شعبە اول دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اشنویە برگزار شد و نامبردە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران بە ۱٨ ماە حبس تعزیری محکوم شد.


شایان ذکر است کە، این شهروند در روز پنجشنبە ۲۴ تیرماە ۱۴۰۰ با قید وثیقە ۳۰۰ میلیون تومانی بە شیوە موقت تا پایان دادرسی از بازداشتگاە اطلاعات سپاە در اورمیە آزاد شدە بود.


لازم بە ذکر است کە، نامبردە در طول مدت بازداشت از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانوادە محروم بودە است.


باید یادآورشد کە، در تاریخ سوم تیرماە ۱۴۰۰ نیروهای امنیتی سپاە پاسداران ایران با یورش بە روستای آلیان مهران سیلمانپور و یک شهروند دیگر با هویت هاشم خوران را بازداشت و بە بازداشتگاە این سازمان در اورمیە منتقل کردند. همچنین نیروهای مذکور ضمن بازداشت این شهروندان بە تفتیش منزل مهران سلیمانپور اقدام کردە و برخی از وسایل شصی نامبردە را ضبط و با خود بردە بودند.


م.ە

دیدگاهتان را بنویسید