یورش پلیس ترکیه به دفاتر حزب دمکراتیک خلق HDP

جمعیت حقوق بشر کوردستان: پس از اشارە ضمنی اردوغان بە اهداف مورد نظر بە گفتە خود نیروهای پلیس استانبول بە دفاتر حزب دمکراتیک خلقها در این شهر حملە کردند.

در این یورشها درب دفاتر شکستە شدند و تعداد زیادی از هم‌میهنانی کە مشغول انجام وظایف خود بودند از سوی پلیس بازداشت شدند .
گزارش های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است که نیروهای پلیس اوایل صبح امروز بە دفاتر HDP در کلان‌شهر استانبول و شهرک های حومە حملە کردند.

نیروهای پلیس دفاتر HDP را مورد تفتیش قرار دادە و وسایل آنها را بە بهم ریختند. بر اساس گزارشهای ارسالی بیش از ١٥ نفر از شهروندان در این یورشها از سوی نیروهای پلیس بازداشت شدەاند.

موج جدید حملە بە دفاتر HDP با دستور شخص طیب اردوغان صورت می‌گیرد. لازم بە یادآوری است کە صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست مشترک HDPاعلام کردە بود کە یورش نیروهای امنیتی بە مراکز و دفاتر حزب مطبوعش بە زودی افزایش خواهند یافت و این امر از سخنان و اظهارنظرهای مسئولین دولت کاملا قابل درک است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان