یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بە محل زندگی یک فعال حقوق بشری در پیرانشهر

ک.م.م.ک:
چهارشنبە ۲۵ اسفند سال ۱٤۰۰ خورشیدی، نیروهای امنیتی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران جهت بازداشت یک فعال حقوق بشری بە منزل پدری رحیم خلفایی فرزند رحمان در پیرانشهر(پیرانشار) یورش بردە و وسائل شخصی وی از جملە دفترچەهای یادداشت و لپ تاب وی را با خود بردند.


بر اساس گزارش یک منبع نزدیک بە این فعال حقق بشری؛ نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران حدود ساعت ٨ شب بە منزل پدری شهروند مذکور در شهرک منگور پیرانشهر یورش بردە و پس از بازرسی و تهدید و بی حرمتی بە ساکنین خانە، چندین کتابچە، دفترچە یادداشت و لپ تاب وی را با خود بردند.


منبع مذکور افزود: یورش و بازرسی نیروهای ادارە اطلاعات بدون ارائە حکم قضایی بودە و از ساکنین منزل سراخ پسرشان ــ رحیم خلفایی ــ را جویا شدند.


لازم بە ذکر است کە، این فعال مدنی در لحظە یورش نیروهای امنیتی، در منزل نبودە و از آن زمان از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.


منبع نزدیک بە خانوادە خلفایی همچنین افزود: نیروهای امنیتی از ساکنین منزل خواستند کە در صورت مراجە این فعال مدنی بە خانە بلافاصلە خود را بە ادارە اطلاعات معرفی کردە و در غیر اینصورت اعضای خانوادە بازداشت خواهند شد.


رحیم خلفایی متولد سال ۱۳٦۳ متاهل و دارای چهار فرزند است کە بە مدت ۲ سال است در حوضە مسائل حقوق بشری فعالیت مستمر داشتە است.


م.ه

دیدگاهتان را بنویسید