دست داشتن کارمندان دولتی و قضایی در قطع درختان سورین بانە

ک.م.م.ک:
چهارشنبە 18 اسفند ماە 1400 خورشیدی، فعالین مدنی، فرهنگی و زیست محیطی انجمن پاژین بانە و جمعی ازمردم این شهر در تجمعی در منطقە تفریحی سورین، تخریب محیط زیست و قطع درختان این منطقە را بە شدت محکوم کردند.


بر اساس تحقیقات جمعیت حقوق بشر کوردستان در مورد تخریب منطقە سورین و قطع چندین اصلە درخت بلوط در این منطقە، از سوی یک منبع موثق مشخص شد کە، قطع، تخریب و فروش درختان، همچنین ساخت ساختمان های ویلایی و تبدیل اراضی و جنگلهای ملی بە زمینهای رزاعی در بانە و بلاخص در منطقە سورین یک پروژە از پیش تعیین شدە و سیستماتیک از سوی مسئولین دولتی این شهرستان می باشد.


بر اساس اظهارات منبع جمعیت حقوق بشر کوردستان: این پروژە از سوی فرمانداری و شخص فرماندار بانە همچنین فرماندە سپاە سورین کە یک شخص اهل بانە می باشد مدیریت شدە و حتی چندین کارمند محیط زیست و جنگل بانی در آن دخیل هستند.


منبع مطلع افزود: انجام پروژە بدین صورت است کە، از سوی چند چهرە مشخص وابستە بە ادارە اطلاعات و شخص فرماندە سپاە سورین، این درختان قطع و بە زمین های آنها افزودە شدە تا در آیندە پلاک بندی شدە و بە قیمت های گزافی جهت احداث ویلا بە فروش برسد، در این زمینە کارمندان جنگل بانی با ایشان همکاری کردە و زمینە قطع شبانە درختان را فراهم می آورند، اگر در این بارە شخص یا نهادی مدنی شکایتی بە ادارە محیط زیست ارسال کند، کارمندان دست نشاندە این سیستم مافیایی از بە ثمر رسیدە نتیجە شکایت جلو گیری کردە و پروندە در دم بستە خواهد شد.


منبع ما افزود: اگر فرد یا نهادی مدنی در این بارە پیگیری اکید داشتە باشد و بە دادگاە قضایی شکایت کند، مامورین دادگاە و قضات دخیل در این پروژە تخریب پروندە را بە مسیری هدایت خواهند کرد کە نتیجەای حاصل نشود.


همچنین این منبع اضافە کرد: چندین نوبت شکایت و پیگیری مرد و نهادهای مدنی شهر بانە از طریق فرمانداری حکومت ایران در این شهر بدون نتیجە بودە و گاها با اظهار بی تمایلی از پیگیری اعتراض مردم و همکاری با افراد دست نشاندە ادارە اطلاعات در مورد قطع درختان بودە است.


جمعیت حقوق بشر کوردستان در مورد تخریب محیط زیست کوردستان، قطع درختان، آتش زدن جنگلها، کشتن حیوانات بومی این منطقە و ژینوساید زیست محیطی بە جامعە مدنی هشدار دادە و اعلام می دارد؛ در این زمینە هرگونە دست درازی بە محیط زیست کوردستان از سوی نهادهای دولتی و افراد تحت حمایت آن را محکوم و در شناسایی و رسوایی آنها نهایت تلاش خود را انجام خواهد داد و از مردم کوردستان می خواهد با حفظ و نگهداری محیط زیست و ایجاد تشکل های مدنی در این بارە بیصدا نبودە و مراتب اعتراض خود را گسترش دهند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید