احضار و بازجویی دختر 20 سالە سقزی

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک شهروند اهل روستای کیسلان، ازتوابع بخش فیض اللە بگی شهرستان سقز بە نام “زریان نشستە” فرزند غفور و 20 سالە از سوی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
بر اساس گزارش، زریان نسشتە سال گذشتە بە عضویت یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران در آمدە اما پس از گذشت 6 ماە از حزب جدا شد و بە میان خانوادە خود بازگشتە است.


نامبردە در مدت پنج ماە گذشتە، شش مرتبە از سوی ادارە اطلاعات و اطلاعات سپاە احضار و جهت همکاری با این نهادهای امنیتی و اعلام مخالفت علنی با احزاب کوردی همچنین برای راە اندازی اعتراف تلویزیونی بارها این شهروند را تحت فشار قرار دادەاند.
شایان ذکر است کە، شهروند مذکور در طول مدت بازگشت، در هیچ فعالیت سیاسی و مدنی شرکت نکردە با این حال هر از چندگاهی اتومبیل های نهادهای امنیتی بە روستای محل زندگی وی سرازیرشدە و نامبردە را با خود جهت بازجویی بە نهادهای امنیتی منتقل میکنند.

این وضعیت در حالی است کە، مادر زریان نشستەبە مدت بیست سال است کە زمین گیر شدە و نیاز بە مراقبت دائم دارد اما نیروهای امنیتی با چنین رویکردی دائما بساط تشویش، ترس و استرس این خانوادە را فراهم میکنند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید