محکومیت ۱۵ سال تبعید به زنجان برای محمد مرادی

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی، “محمد مرادی اهل روستای قبر حسین از توابع شهرستان پیرانشهر(پیرانشار) توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در مهاباد به اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کورد اوپوزیسیون مخالف نظام” به ۱۵ سال تبعید به یکی از شهرهای استان زنجان محکوم شد .

شایان ذکر است که، وی روز شنبه ۱۴ اسفند به اجرای احکام زندان حکومت ایران در نغده احضار و این حکم رسماً به وی ابلاغ گردیده است.

لازم بە ذکر است، محمد مرادی پیشتر عضو حزب دمکرات کوردستان ایران بودە و در سال ٩٦ خورشیدی پس از جدایی از این حزب و بازگشت توسط نیروهای امنیتی سپاە پاسداران ایران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاە آن نهاد امنیتی در اورمیە بە زندان حکومت در نقدە منتقل شد.


۲۴ اردیبهشت دادگاە حکومت ایران در مهاباد او را بە اتهام « محاربە » از طریق عضویت در یکی از احزاب کوردستانی بە تحمل ٤٠ سال حبس و تبعید بە زندان حکومت در اورمیە محکوم و در دادگاە تجدید نظر بە ۱۵ سال تبعید در شهر زنجان محکوم شد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید