بخش عظیمی از بودجە شهروندان بانە صرف ساخت المان تروریست سپاە پاسداران شد

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سە شنبە 19 بهمن ماە 1400 خورشیدی، در اقدامی توسط سپاە پاسداران با همکاری شهرداری و فرمانداری بانە، المان تروریست قاسم سلیمانی بە بودجە 100 میلیون تومانی در میدان موسوم بە جهاد رونمایی شد.
بر اساس گزارش، طرحی از سوی سپاە پاسداران بە کل جغرافیای ایران اعلام شدە است؛ بە عنوان هر شهر یک میدان یا یک معبر بە اسم قاسم سلیمانی کە بودجە این طرح در شهر بانە از صندوق شهرداری و با سرپرستی سپاە پاسداران ایران در بانە اجرایی شد.
سروە قادرخانزادە سرپرست منصوب شدە شهرداری از سوی حکومت ایران در این مراسم اعلام داشت: «در راستای طرح هر شهر معبری بە نام قاسم سلیمانی، ما پر رفت و آمدترین میدان شهر، میدان جهاد را بەنام قاسم سلیمانی تغییر دادە و تندیس در میدان مذکور رونمایی شد.»
بر اساس اعلام یک منبع موثق؛ کارمندان شهرداری بانە 6 ماهە است کە حقوق نگرفتە و 4 ماە است کە لیست بیمە آنها رد نشدە است.
شایان ذکر است کە سروە قادرخانزادە فاقد تخصص مربوطە بە عنوان شهردار بودە و دلیل انتصاب وی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران بە عنوان سرپرست شهرداری، وابستگی شدید خانوادگی بە فعالیت در نهادهای امنیتی و همکاری بی قید و شرط بسیاری از اعضای خانوادە وی در سرکوب مردم کوردستان و بازداشتهای امنیتی می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید