سعید قادری پس از 3 ماە بازداشت، آزاد شد

ک.م.م.ک:
بر اساس اطلاعاتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، دوشنبە 25 بهمن 1400 خورشیدی، سعید قادری شهروند اهل بانە پس از گذشت سە ماە بازداشت در ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، آزاد شد.
بر اساس گزارش، در یورش نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بە روستاهای چومان، نمشیر، کوپیچ و نجنە از توابع بانە در تاریخ 20 آبان گذشتە بیش از 20 نفر از جوانان این مناطق بازداشت و بە سلولهای ادارە اطلاعات منتقل شدند.
در جریان بازداشتها هویت چندین تن از شهروندان بازداشت شدە احراز و در خبرهای منتشرە از سوی جمعیت حقوق بشر کوردستان بە اطلاع عموم رسید.
لازم بە ذکر است کە، سعید قادری کە جز افراد بازاشتی بود، پس از سپری کردن بیش از سە ماە و پس از اتمام مراحل بازجویی و بدون حق داشتن ملاقات با خانوادە و حق داشتن وکیل، از بازداشتگاەهای نهادهای امنیتی ایران آزاد شد.
شایان ذکر است تا لحظە تهیە خبر از دلیل یا دلائل بازداشت این شهروند و اتهامات وارد شده به وی اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید