آب آشامیدنی شهرستان روانسر بە روستاییان بستە شدە است

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان آب آشامیدنی در روستای کانی گل علیا و خانم آباد در منطقە پیرباوا وجود ندارد و ادارە آب‌رسانی شهرستان روانسر آب آشامیدنی را بە روی روستاییان از ١٠ روز پیش قطع کردە است.

در گزارش آمدە است کە روستایان ناچار بە بازسازی چاه‌های قدیمی و استفادە از آب آشامیدنی غیرسالم از آب چاەهای قدیمی و رودخانە ها نمودە اند؛ و بیم آن می‌رود کە شهروندان بە بیماری‌های مزمن و سرایت کنندە مبتلا شوند.

لازم بە ذکر است کە روزانە ده‌ها هزار مترمکعب آب از آب رودخانەها و چشمەهای آب شیرین شهرستان روانسر با خطوط لولە کشی‌های عظیم کە در چند سال گذشتە در پی احداث سد آب‌داریان ساختە شد بە مناطق مرکزی ایران صادر می‌شود.

جـمعیت حقوق بشر کوردستان