سرنوشت شعبان محمدی پس از چندین روز بازداشت نامشخص است

ک.م.م.ک:
شعبان محمدی معلم مریوانی و از اعضای کانون صنفی معلمان کوردستان چندین روز است کە در بازداشت بەسر میبرد و از وضیعت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.


بر اساس اظهارات یک منبع آگاە: شعبان محمدی هفتە گذشتە طی تماس کوتاهی کە با خانوادەاش داشتە، از وضعیت جسمی و محل نگهداریش اعلام نارضایتی کردە است.


همچنین افزود: این معلم بازداشتی ازمان بازداشت تاکنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با اعضای خانوادە محروم می باشد.
شعبان محمدی روز یکشنبە دهم بهمن ماە توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با دستور دادستان و قاضی شعبە اول دادگاە در مریوان در جریان اعتراضات سراسری معلمان در کوردستان و ایران بازداشت شد.


درتاریخ 19 بهمن ماە نهادهای امنیتی حکومت ایران در جواب پییریهای مستمر همکاران و خانوادە این فعال فرهنگی اعلام کردند: نامبردە بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات در سنندج(سنە) مننقل شدە است.


در همین رابطە، همکاران این عضو کانون صنفی معلمان در روز یکشنبە 17 بهمن ماە بە نشانە اعتراض نسبت بە بازداشت شعبان محمدی، در مقابل فرمانداری حکومت ایران در مریوان تجمع اعتراض آمیزی بر پا کردند.


شایان ذکر است کە، همچنان پیگیریهای فعالین فرهنگی و خانوادە این شهروند بازداشتی در خصوص اطلاع از وضعیت سلامت و محل نگهداری وی بی نتیجە بودە است.


م.ه

دیدگاهتان را بنویسید