زخمی شدن سە شهروند یارسان در نتیجە حملە مسلحانە در سرپل ذهاب

ک.م.م.ک:
پنج شنبە 14 بهمن ماە 1400 خوشیدی، در پی حملە افرادی ناشناس بە روستای “قلعەوری” از توابع سرپل ذهاب کرماشان، سە شهروند یارسان زخمی شدند.


بر اساس گزارش شوڕش محی (خبرنگار جمعیت حقوق بشر کوردستان): نیروهای ناشناس مسلح برای بار دوم طی چند ماە گذشتە بە مردم یارسان روستای قلعەوری از توابع سرپل ذهاب کرماشان یورش بردە وطی آن سە مرد یارسان بر اثر شلیک مستقیم این افرد زخمی شدند.


نامبردە افزود: گمانە زنی هادر این بارە حکایت ازاین دارد کە نیروهای ادارە اطلاعات حکومت ایران در این حملە دست داشتەاست.


شایان ذکر است کە، هویت زخمی شدگان تاکنون مشخص نشدە و خبرهای تکمیلی بە محض در یافت اطلاعات بیشتر در این بارەنشر خواهد شد.


م.ە

دیدگاهتان را بنویسید