٥٠٠ هزارتومان در ماە درامد دارم از کجا بیارم ٦٠٠ هزارتومان شهریە بدم

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشڕ رسیدە است  اکثر مدیران مدرسه ها  در بوکان و بعضی از  دیگر شهرهای استان ارمیە  مبالغ صد هزار، صد وبیست هزار و صدو پنجاه هزار تومان  را در هنگام ثبت نام  دانش اموزان از اولیاء درخواست کرده اند.

تحت فشار قرار دادن اولیاء دانش آموزان از سوی مدارس برای پرداخت شهریە در این وضعیت نابسامان اقتصادی، رکود حاکم بر جامعه، بی کاری و کم درآمدی بیشتر خانوادەهای عائله مند را نگران کردە است و سبب اعتراضات وسیعی شده است.

زنی کە ٥ فرزند دارد و همسر کولبرش توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران بە قتل رسیدە است  بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت کە  ٥ فرزند دارم و درامد ماهانە  من از راە رختشویی برای مردم است  ٥٠٠ هزارتومان هم بعضی ماهها کمتر درامد دارم ، کرایە خانەمان ٣٠٠ هزارتومان است خرج و مخارج دیگر را بزار کنار،  از کجا ٦٠٠ هزار تومان بیاورم بدهم بە مدرسە برای ثبت نام فرزندانم؟

این درحالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   امدە است کە تعلیم و تربیت تا قبل از ورود  بە دانشگاه رایگان است. اما  انگار این قانون  در مورد  شهروندان شهرههای ارمیە  بخصوص  بوکان صدق نمی کند.

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی  در بند یکم  ماده ٢٦قانون اساسی میگوید: هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی كه مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا كند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی كامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان