٧٠ نفر از کارگران کارگران کشت و صنعت مهاباد بخاطر اعتراض اخراج شدند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ٧٠ نفر از کارگران بە خاطر اینکە در تحصن شرکت داشتند از مجتمع کشت و صنعت مهاباد اخراج شدند.

جمعی از کارگران این مجتمع با ارسال یادداشتی  بە معاونت استاندار، فرماندار،  کشت و صنعت و شورای اداری شهرستان مهاباد در این خصوص نوشتەاند کە “همگان میدانند، گردهمایی و تجمع مرغداران محترم و کارگران، تجمعی صنفی و بحق آنهم در محل کار خودشان  بوده و ایجاد مزاحمت و سد معبر، برای هیچ شخص و ارگانی نشده،که برای برچیدن آن نیاز به دخالت نیروهای انتظامی و یا امنیتی باشد.”

و در ادامە امدە است کە “همه پرسنل از یک هفته قبل یعنی روز پنجشنبه ٧مرداد، با موافقت کردن شروع کشتار دام در مجتمع دامداری و پایان دادن به تحصن خود، حسن نیت لازم را نشان دادند و ثابت کردند که همگی اهل سازش و منطق اند، ولی در ظاهرا، متاسفانه دستاورد توافقات اولیه سرمایه گذار جدید، قبل از ورود به مجموعه، اخراج  ٧٠ کارگر آنهم با سابقه کارهای طولانی، در فاز اول بوده است و هم اکنون بیش از ٧٠ درصد پرسنل به معوقات قانونی خود دست پیدا نکرده اند.”

بە گفتە یکی از کارگران “شرکتهایی کە این مجتمع بە انها واگزار شد شرکتهای غیر محلی بودند کە فقط برای بدست اوردن  سود بیشتراین مجتمع را مزایدە کردە بودند، پولهای کلانی را جیب زندند  و حتی حقوق  ١٤ ماە کارگران را پرداخت نکرد و در انتها شرکتهای استارت کار سرمایه‌گذار جدید کشت و صنعت مهاباد این مجتمع را تحویل گرفتند و با دادن وعدە پرداخت مزایای حقوقی بە کارگران اعتصاب کارگران نیز بە پایان رسید.”

لازم بە ذکتر است کە پس از واگذاری مجتمع در سال ١٣٨٦ به بخش خصوصی ، مشکلات کارگران این شرکت آغاز شده و در ماههای گذشته اوضاع به شدت وخیم‌تر شده بود. بە همین دلیل در روز ٢٧ خرداد ماە حدود دویست نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ورودی مجتمع چادر زده‌ و تا روز ١٢ مردادماە ادامە داشت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان