جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارخودکشیخودکشی و قتلسلایدرمرد

یک شهروند ایلامی جلوی بنیاد مسکن آن شهر خود را بەآتش کشید

ک.م.م.ک:
یکشنبە 3 بهمن 1400 خورشیدی، یک شهروند 38 سالە اهل روستای “کانی کەوە” از توابع شهرستان ایلام بەنام “علی رستمی” بە دلیل کارشکنی بنیاد مسکن حکومت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آن ادارە حکومتی، خود را بە آتش کشید.


بر اساس گزارش، شهروند مذکور بیش از 50 درصد دچار سوختگی شدە و اکنون در بیمارستانی در ایلام تحت مداوا می باشد.


شایان ذکر است کە، رئیس ادارە بنیاد مسکن ایلام (محبی) ضمن تائید خبر، اعلام کرد؛ پس از پایان ساخت منزل مسکونی این شهروند، درخواست صدور پایان کار منزل مسکونیش از سوی دهداری و بخشداری مربوطە رد شدە است بە همین دلیل نامبردە اقدام بە خود سوزی کردە و این مسالە بە بنیاد مسکن ربط پیدا نمیکند.


لازم بە ذکر است کە، بە دلیل انتساب مسئولین حکومتی در ادارات خدمت رسانی در ایران و بویژە در کوردستان، همچنین فقدان تعهد و تخصص در زمینەهای مربوط بە مسئولیت هایشان و کم اهمیت بودن کیفیت زندگی و جان و مال شهروندان، زمینە ساز بە وجود آمدن چنین فجایعی می باشد.


م.ه

Related posts

کشتە شدن یک کولبر متاهل در نوسود

یک مادر و کودک مریوانی توسط نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان بازداشت شدند

Rahim Kholafai

آبدانان؛ مجروح شدن بیش از ۲۵ تن از شهروندان توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران