٣٦ زندانی سنی مذهبی محکوم بە اعدام بە سلول‌های انفرادی منتقل شدند

جمعیت حقوق بشر کوردستان: شب گذشتە ١١ مرداد ماە گارد سیاه‌پوش زندان رجایی شهر کرج ۳۶ زندانی سنی مذهب محکوم‌به اعدام ساکن در سالن ۱۰ این زندان با دستبند-پابند و چشم‌بند تحت تدابیر شدید امنیتی به سلول‌های انفرادی منتقل کرد. به خانواده دست‌کم ۲۱ تن از این منتقل شدگان اطلاع داده‌شده جهت ملاقات با زندانیان پیش از اجرای حکم به زندان بروند؛ اما پس از ساعتی بیشتر آن‌ها را بە سالن ١٠ زندان دوبارە انتقال دادند.

لازم بە یادآوری است کە ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، ۲٨ نفر از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر هستند که حکم اعدامشان به دایره اجرای احکام رفته است.

همچنین حکم اعدام هفت تن دیگر محبوس در این زندان به نام‌های قاسم آبسته، داود عبداللهی، کامران شیخه، خسرو بشارت، ایوب کریمی، انور خضری و فرهاد سلیمی هنوز در دیوان عالی کشور در دست بررسی است و هنوز تائید نشده است.

در گزارش آمدە است کە کاوه شریفی یکی از این زندانیان که به خاطر سکته قلبی در بیمارستان خارج از زندان بستری بود از آن مرکز درمانی به قرنطینه زندان و سپس سلول‌های انفرادی منتقل شدە است.

در همین رابطە آمدە است کە هواخوری‌های این سالن و بندهای مرتبط آن از صبح دیروز به بهانه «آماده‌باش بودن» زندان باز نشده بود و مدیریت بخشی از زندان در اختیار نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته بود

جمعیت حقوق بشر کوردستان