اعدام دستکم سه زندانی در زندان های خوی و سلماس

  بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان روز ٦ مردادماه، سه زندانی در زندان های خوی و سلماس با اتهام مرتبط با مواد مخدر به طناب دار آویخته شدند.

در گزارش امدە است  کە یک زندانی در زندان سلماس  بە نام شاپور ورشو هشتیان و دو زندانی در زندان خوی بە نامهای داوود محمدی و احمد رستگار در روز ۶ مردادماه به اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.

لازم بە یاداوریست کە در هفتە گذشتە در روز ٦ مرداد ماە  شش زندانی در زندان ارومیه با اتهام مشابه اعدام گشته اند.

طبق اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر در هفتەهای اخیر موج جدیدی  از اعدام زندانیان  و محکومیت بە اعدام برای زندانیان  در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان  از طرف دستگاە قضایی  و دستگاهای  صادر و یا بە جرا گذاشتە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان