آزادی مژگان کاووسی با مرخصی متصل بە آزادی

KMMK:
چهارشنبە 15 دی ماە 1400 خورشیدی، مژگان کاووسی نویسندە، محقق و فعال حوزە فرهنگی کورد اهل کلاردشت مازندران با مرخصی متصل بە آزادی از زندان محل نگهداریش در کچوئی کرج آزاد شد.


بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، دادستان کل دادگاە عمومی و انقلاب استان البرز با مرخصی متصل بە آزادی این نویسندە کورد موافقت و در نهایت این فعال فرهنگی از زندان آزاد شد.


مژگان کاووسی، نویسندە و فعال فرهنگی در تاریخ 27 آبان سال 1398 با یورش نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت، و در اواخر آذر ماە با قید وثیقە موقتا آزاد شد.


نامبردە بە اتهامات “عضویت در احزاب مخالف حکومت ایران، بە 33 ماە حبس، تحریک برای بر هم زدن نظم عمومی بە 30 ما و تبلیغ علیە نظام بە 6 ماە زندان” محکوم کە با تجمیع اتهام در نهایت36 ماە حبس قابل اجرا روبەرو شد.


نامبردە در طول دوران زندان بە زندانهای اوین، نوشهر و کچوئی کرج منتقل و بارها مورد بازجویی و بی حرمتی توسط مامورین زندان قرار گرفت.


این پژوهشگر یارسانی، در طول دوران حبس بە بیماری کرونا مبتلا و بەعلت بیماری برادی کاردی (کند شدن ضربان قلب) چندین مرتبە درخواست رسیدگی پزشکی کردە و هر بار بە بهانەای درخواست وی رد شد.


شایان ذکر است کە، مژگان کاووسی در دو مرحلە در زندان بە نشانە اعتراض بە وضعیتش اقدام بە اعتصاب غذا کرد.


نامبردە نهایتا بنا بە دستور العمل کاهش آمار زندانیان و باتوجە بە شرایط سلامتی جسمیش بە صورت مرخصی متصل بە آزادی از زندان کچوئی کرج آزاد شد.


م.ه

دیدگاهتان را بنویسید