خودکشی یک جوان دیگر در سقز

KMMK:

چهارشنبه‌ ۱۵ دی ۱۴۰۰ خورشیدی، یک جوان با هویت “برهان آهنی” ۱۶ ساله و اهل‌ سقز، اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

شایان ذکر است کە، برهان آهنی از راە خوردن قرص اقدام بە خودشی و درنهایت جان خود را از دست دادە است.

تا لحظه انتشار این خبر، دلیل خودکشی این جوان در دست نیست.

مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی و روحی ناشی از آن، جبر فرهنگی، مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی برخی از سبب‌های اصلی خودکشی در ایران و مخصوصا در کوردستان می‌باشند.
ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید