علی اکبر امیری ورزشکار جوانرودی خودکشی کرد

 

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز ٩ مرداد علی اکبر امیری از جوانان پیشکسوت ورزش کشتی شهرستان جوانروود  و عضو هیئت پینگبە دلیل مشکلات معیشتی با خوردن قرص بە زندگی خود پایان داد.

در گزارش امدە است کە علی اکبری با وجود اینکە یکی از ورزشکاران معروف جوانرودی است و بارها در مسابقات کشتی شرکت کردو و صاحب مدال میباشد در وضعیت بد اقتصادی قرار داشتە و هیجگونە درامدی نداشتە است.

لازم بە ذکر است کە در ماە جاری بیش از ٣٠ تن از شهروندان شرق کوردستان اقدام بە خودکشی کردەاند بر أساس نظر کارشناسان  بیکاری ، تبعیض و تهیدستی از دلایل اصلی خودکشی جوانان در شرق کوردستان بە حساب میاید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان